CARGONET Holding s.r.o.

Struktura holdingu

V roce 2021 byla založena společnost CARGONET Holding s.r.o., která se po vytvoření holdingové struktury stala majitelem celé skupiny.

Tato struktura byla vytvořena zejména z těchto důvodů:

Eliminace podnikatelského rizika

Na základě výše uvedené přeměny došlo k oddělení vybraných aktiv, které nesouvisí přímo s hlavní podnikatelskou činností výše uvedených společností, zejm. nemovitostí a pozemků. Tímto krokem došlo k významné alokaci případných rizik a zabránění přenesení negativních důsledků mezi společnostmi ve Skupině a současně umožnění efektivní distribuci vnitropodnikového financování.

Nastavení holdingových vztahů v rámci Skupiny a příprava struktury na případné další akvizice a rozvoj Skupiny

Nastavení holdingových vztahů bude dále spojeno s optimalizací řídících a dozorových pravomocí, které by měly efektivně zabránit případné paralýze společností, a to jak na vlastnické, tak manažerské úrovni, a tím i dopadu na výsledky hospodaření Skupiny. Dále pak výstavba holdingové struktury umožní a usnadní akvizice dalších společností a projektů, které jsou zvažovány. Zavěšením jednotlivých společností ve Skupině pod holdingovou společnost budou efektivně oddělena rizika jednotlivých oblastí podnikání, což signifikantně zvýší ekonomickou stabilitu celé Skupiny a současně umožní využití synergických efektů nově zapojených entit v rámci současného podnikání.

Vyšší ekonomická a finanční stabilita Skupiny

Jedním z hlavních cílů restrukturalizace je zajištění vyšší ekonomické a finanční stability Skupiny. Té by mělo být dosaženo zejména realizací výše uvedených bodů, a to zejména nastavením jasných a transparentních pravidel řízení Skupiny a správy v rámci Skupiny, nastavením efektivních finančních toků podporujících strategické akvizice a rozvoj Skupiny do budoucna.